Viac ako 1 milión spokojných cestujúcich
Prémiové hotely overenej kvality
Cestovanie s kompenzáciou CO2
Máte otázky?
Napíšte nám e-mail
Napíšte nám e-mail
Travelcircus
Travelcircus

Podmienky používania a všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Travelcircus GmbH

– Posledná úprava: V júni 2021 –

Obsah:

Oddiel A Podmienky používania webových stránok a služieb spoločnosti Travelcircus

Oddiel B Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Travelcircus pre cestovné služby


Oddiel A: Podmienky používania webových stránok a služieb spoločnosti Travelcircus

I. Platnosť a zmeny podmienok používania; definícia

(1) Tieto podmienky používania tvoria základ obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, 13407 Berlín (ďalej len "Travelcircus") a používateľom webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Travelcircus a/alebo funkcií, aplikácií, modulov, programov, softvérov atď., ktoré sú s nimi spojené (ďalej spoločne len "služby"), bez ohľadu na to, aké zariadenie (napr. počítač, smartfón, tablet) používateľ používa na ich návštevu alebo používanie.

(2) Tieto Podmienky používania platia výhradne. Odlišné podmienky zo strany používateľa, najmä podmienky zo strany používateľa, ktoré sú v rozpore s týmito Podmienkami používania, sa stávajú súčasťou zmluvy so spoločnosťou Travelcircus len vtedy a v takom rozsahu, v akom spoločnosť Travelcircus výslovne písomne súhlasí so zahrnutím odlišných podmienok. Predovšetkým sa odchylné podmienky používateľa nestávajú súčasťou zmluvy so spoločnosťou Travelcircus, ak na ne používateľ iba odkáže a predloží ich spoločnosti Travelcircus, alebo ak spoločnosť Travelcircus výslovne nevznesie námietku voči platnosti odlišných podmienok používateľa, alebo ak spoločnosť Travelcircus vykoná objednávku alebo službu alebo aktivuje funkciu bez výhrady.

(3) Spoločnosť Travelcircus si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky používania s účinnosťou do budúcnosti. Spoločnosť Travelcircus vykoná takéto zmeny len zo závažných dôvodov, napríklad v dôsledku nového technického vývoja, zmien judikatúry alebo právnych predpisov alebo iných ekvivalentných dôvodov. Spoločnosť Travelcircus oznámi zmeny používateľovi bez zbytočného odkladu; spoločnosť Travelcircus upozorní používateľa na lehoty a právne dôsledky, ktoré s tým v jednotlivých prípadoch súvisia, ako aj na možnosť podať námietky. Ak používateľ nevznesie námietky voči zmenám v lehote uvedenej v oznámení alebo upozornení, považujú sa zmeny za prijaté používateľom tým, že naďalej používa webové stránky alebo služby spoločnosti Travelcircus. Tým nie sú dotknuté právne ustanovenia upravujúce jednostranné zmeny cien a/alebo zmluvných podmienok.

(4) Tieto Podmienky používania, ako aj ďalšie podmienky spoločnosti Travelcircus sú založené na nasledujúcich definíciách:

 • V nasledujúcom texte sa spotrebiteľmi rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré vykonávajú právne úkony za účelom, ktorý nesúvisí primárne s ich obchodnou, podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou.
 • Oproti tomu obchodníkmi sa rozumejú fyzické alebo právnické osoby alebo spoločnosti s právnou subjektivitou, ktoré pri uzatváraní právnych úkonov konajú v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti.
 • Webovými stránkami sa rozumejú webové stránky spoločnosti Travelcircus (napr. www.travelcircus.de) bez ohľadu na to, ktorá doména najvyššej úrovne alebo kód krajiny sa pre ne používa.
 • Používateľom sa rozumie osoba, ktorá navštívi webové stránky.
 • Zákazníkom sa rozumie osoba, ktorá iniciuje alebo uzavrie zmluvu so spoločnosťou Travelcircus.
 • Zmluvnými stranami sa rozumie spoločnosť Travelcircus a zákazník/užívateľ.
 • Poskytovateľmi služieb sa rozumejú podniky, ktoré ponúkajú jednotlivé cestovné služby alebo balíčky služieb pre turistov, napr. hotely a iní poskytovatelia ubytovania, organizátori, letecké spoločnosti, požičovne áut alebo iní dopravcovia, poisťovne poskytujúce cestovné poistenie.
 • Zrušením sa rozumie vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred dohodnutým alebo plánovaným príchodom.

II. Návrh služieb; skupina zákazníkov; komunikácia; znenie zmluvy

(1) Spoločnosť Travelcircus na svojich webových stránkach/vo svojich službách sprístupňuje používateľovi funkcie, najmä na účely nadviazania kontaktu a automatického uzatvorenia zmluvy. Spoločnosť Travelcircus si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť, zlepšiť alebo inak zmeniť funkcie alebo vzhľad ponúkaných webových stránok/služieb, najmä ak to slúži technickému pokroku a/alebo je to vhodné na zabránenie praktikám relevantným z hľadiska trestného práva alebo zneužitia webových stránok/služieb.

(2) Komunikácia na webových stránkach/prostredníctvom služieb prebieha elektronicky. Spoločnosť Travelcircus si vyhradzuje právo komunikovať s používateľom elektronicky rôznymi spôsobmi, napr. e-mailom, textovými správami, prostredníctvom API (rozhranie pre programovanie aplikácií), push notifikáciami v aplikácii, ako aj elektronickými správami uloženými v účte na webovej stránke; to platí, pokiaľ používateľ výslovne nevznesie námietku voči zvolenému elektronickému spôsobu komunikácie. Používateľ súhlasí s tým, že všetky súhlasy, oznámenia, publikácie a iné oznámenia, ktoré obdrží elektronicky od spoločnosti Travelcircus, si nevyžadujú zákonom stanovenú písomnú formu, pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy v jednotlivých prípadoch nevyžadujú inú formu komunikácie. Používateľ zabezpečí, aby bolo zaručené prijímanie elektronických správ od spoločnosti Travelcircus, a najmä, aby mu v tom nebránili filtre nevyžiadanej pošty.

(3) Spoločnosť Travelcircus prijíma za zmluvných partnerov len používateľov alebo zákazníkov s neobmedzenou spôsobilosťou k zmluvám. Služby prezentované na webových stránkach/prostredníctvom vlastných služieb spoločnosti Travelcircus vychádzajú z tohto predpokladu. Ak má zákazník v úmysle vykonať rezerváciu neplnoletej osoby bez sprievodu prostredníctvom webových stránok alebo služieb, musí pred vykonaním rezervácie kontaktovať servisný tím spoločnosti Travelcircus.

(4) Jazykom zmluvy so spoločnosťou Travelcircus je nemčina.

III. Používanie webových stránok/služieb; dôsledky porušenia predpisov

(1) Výhradné práva na používanie webových stránok/služieb a chráneného obsahu, ktorý je prostredníctvom nich prístupný (napr. logá, fotografie, obrázky, schémy, popisy), vlastní spoločnosť Travelcircus alebo jej partneri (ďalej spoločne len "vlastníci práv"). Používateľovi je výslovne zakázané kopírovať webové stránky - či už v celku alebo čiastočne v dôsledku kopírovania fotografií, obrázkov, popisov, schém alebo dizajnu.

(2) Odlišne od odseku 1 je používateľ oprávnený sťahovať, zobrazovať a tlačiť jednotlivé stránky a/alebo časti webovej stránky výlučne na osobné účely (napr. dokumentácia údajov o rezervácii). Pri používaní obsahu webových stránok/služieb je používateľ povinný uviesť zdroj prostredníctvom ľahko zrozumiteľného, čitateľného a trvalo pripojeného upozornenia.

(3) Používateľ nie je predovšetkým oprávnený (s výhradou výnimky uvedenej v predchádzajúcom odseku 2) upravovať, kopírovať, prenášať, postupovať, predávať, distribuovať, využívať, zobrazovať, zverejňovať, verejne prezentovať, reprodukovať a/alebo udeľovať licencie na obsah, informácie, softvér, produkty alebo služby, ktoré je možné získať alebo zobraziť prostredníctvom webových stránok/služieb, bez výslovného súhlasu príslušného vlastníka práv.

(4) V prípade, že existujú konkrétne náznaky, že používateľ zavinene porušuje právne predpisy, práva tretích osôb, ako sú predovšetkým práva na názov, autorské práva a práva na ochrannú známku, alebo tieto Podmienky používania, alebo v prípade, že existuje iný oprávnený záujem spoločnosti Travelcircus, je spoločnosť Travelcircus vzhľadom na oprávnené záujmy dotknutého používateľa oprávnená prijať jedno alebo viacero z nasledujúcich opatrení:

 • vydať používateľovi varovanie;
 • vymazať príspevky/obsah používateľa;
 • obmedziť používateľovi používanie webových stránok/služieb;
 • vylúčiť používateľa - dočasne alebo natrvalo - z používania webových stránok/služieb (zablokovanie). Vyššie uvedené opatrenia nemajú vplyv na už uzatvorené zmluvy s poskytovateľom služieb.

IV. Zodpovednosť

(1) Nároky na náhradu škody voči spoločnosti Travelcircus vyplývajúce z užívateľskej zmluvy sú vylúčené.

(2) To sa nevzťahuje na nároky používateľa na náhradu škody vzniknutej v dôsledku ujmy na živote, zdraví alebo v dôsledku nedbanlivého porušenia základných zmluvných povinností, ako aj na zodpovednosť za iné škody na základe úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinností zo strany spoločnosti Travelcircus alebo strán, ktoré spoločnosť Travelcircus využíva na plnenie svojich povinností. Podstatné zmluvné povinnosti sú tie, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne plnenie zmluvy a na ktorých dodržiavanie sa používateľ môže pravidelne spoliehať. V prípade porušenia základných zmluvných povinností zodpovedá spoločnosť Travelcircus len za predvídateľné škody typické pre tento typ zmluvy len vtedy, ak bola uvedená škoda spôsobená bežnou nedbanlivosťou, pokiaľ sa nároky používateľa na náhradu škody nezakladajú na ujme na živote alebo zdraví.

(3) Zodpovednosť spoločnosti Travelcircus podľa nemeckého zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku, zo záruky, z dôvodu podvodného úmyslu a iných záväzných predpisov o zodpovednosti nie je vyššie uvedenými vylúčeniami a obmedzeniami zodpovednosti dotknutá. Vyššie uvedené obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti platia v rovnakom rozsahu aj v prospech právnych zástupcov spoločnosti Travelcircus, jej zamestnancov a iných osôb, ktoré spoločnosť Travelcircus využíva na plnenie svojich záväzkov.

V. Rozhodné právo, jurisdikcia súdu, formálne špecifikácie

(1) Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia výlučne právom Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou Dohovoru OSN o kúpe tovaru. Ak je používateľ alebo zákazník spotrebiteľom, uplatňuje sa veta 1 len v rozsahu, v akom voľba nemeckého práva nenarušuje ochranu poskytovanú kogentnými normami podľa práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklé bydlisko.

(2) V prípade, že sú zmluvné strany podľa nemeckého práva všeobecnými obchodníkmi (Vollkaufleute) alebo v prípade, že používateľ alebo zákazník nemá v Nemecku všeobecnú súdnu príslušnosť, alebo v prípade, že zákazník, proti ktorému je žaloba podaná, po uzatvorení zmluvy presťahuje svoje bydlisko mimo pôsobnosť tohto práva, alebo jeho bydlisko alebo zvyčajné bydlisko nie je známe, bude dohodnutá výlučná súdna príslušnosť v Berlíne. Tým nie sú dotknuté kogentné zákonné predpisy upravujúce výlučnú súdnu príslušnosť.

(3) Zmeny alebo doplnky si vyžadujú písomnú alebo textovú formu. Písomná forma sa vyžaduje na zmenu, zrušenie alebo doplnenie tohto ustanovenia.

VI. Informácie o riešení spotrebiteľských sporov

(1) Spoločnosť Travelcircus sa bude snažiť vyriešiť všetky názorové rozdiely vyplývajúce zo zmluvných vzťahov so spotrebiteľmi zmierlivou cestou. Ak si napriek tomu používateľ alebo hosť želá podať sťažnosť, môže sa obrátiť na nemeckú organizáciu na riešenie sporov Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und Unternehmer e. V. prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]. Po dobu trvania tohto konania je vylúčené premlčanie akýchkoľvek nárokov. V prípade, že sa týmto spôsobom nepodarí dosiahnuť dohodu, môže byť zahájené súdne konanie - bez predchádzajúceho pokusu o zmier pred štátom uznaným orgánom.

(2) V prípade, že by sa po vydaní týchto Podmienok používania stala účasť na konaní o riešení spotrebiteľských sporov pre maloobchodných predajcov povinnou, spoločnosť Travelcircus bude o tom zákazníka vhodným spôsobom informovať.

(3) V prípade všetkých zmlúv uzatvorených so zákazníkom prostredníctvom elektronického obchodu odkazuje spoločnosť Travelcircus na platformu Európskej únie pre online riešenie sporov (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Oddiel B: Doplňujúce podmienky na zabezpečenie cesty

Tieto doplnkové podmienky tvoria základ zmluvy o správe cudzej veci (Geschäftsbesorgungsvertrag), ktorú zákazník uzatvára so spoločnosťou Travelcircus ako predajcom; vysvetľujú a dopĺňajú všeobecné zákonné ustanovenia o zájazdoch z nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) a úvodného zákona k BGB (EGBGB). Platia nezávisle od akýchkoľvek iných zmluvných alebo tarifných podmienok, ktoré môžu tvoriť základ vzťahu medzi zákazníkom a poskytovateľom služieb. Travelcircus nemá žiadny vplyv na všeobecné obchodné podmienky a tarifné podmienky poskytovateľov služieb; tie sú zákazníkovi uvedené pri uzatváraní zmluvy a je len na zákazníkovi, aby ich vzal na vedomie a v prípade potreby si ich zabezpečil.

I. Maloobchodník; poskytovateľ služieb

(1) Maloobchodným predajcom je

Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, 13407 Berlín ("Travelcircus") Telefon: +49(0)30 577 000 900 E-mail: [email protected]

(2) Používateľ nájde na webových stránkach/v službách názov/firmu, adresu a kontaktné údaje poskytovateľa služieb alebo organizátora v príslušnej ponuke.

II. Predmet zmluvy; informácie o procese rezervácie a uloženie textu zmluvy

(1) Spoločnosť Travelcircus ponúka zákazníkovi možnosť rezervácie jednotlivých cestovných služieb alebo balíčkov pre turistov, ktoré ponúkajú poskytovatelia služieb (napr. hotely a iní poskytovatelia ubytovania, organizátori, letecké spoločnosti, požičovne áut alebo iní dopravcovia, spoločnosti poskytujúce cestovné poistenie). Spoločnosť Travelcircus na webových stránkach/v službách uvádza príslušných poskytovateľov služieb s uvedením ich názvu/firmy a adresy, čím zákazníka informuje o svojom zmluvnom partnerovi v jednotlivých prípadoch.

(2) Služby prezentované na webových stránkach spoločnosti Travelcircus/prostredníctvom jej vlastných služieb nepredstavujú záväzné zmluvné ponuky spoločnosti Travelcircus v právnom zmysle, ale sú skôr výzvou pre používateľov webových stránok na predloženie ponuky. V tomto zmysle spoločnosť Travelcircus neponúka služby vo vlastnom mene, ale v mene a na účet príslušného poskytovateľa služieb. Po zadaní požadovaných údajov - napr. mena, adresy a e-mailovej adresy - zákazník podáva záväznú ponuku zmluvy vybranému poskytovateľovi služieb na základe podmienok uvedených na webových stránkach odoslaním online rezervačného formulára; urobí tak kliknutím na tlačidlo, ktoré označuje záväznosť jeho vyhlásenia; tým zákazník zároveň dáva spoločnosti Travelcircus pokyn na poskytnutie vybranej služby. Zmluva medzi zákazníkom a poskytovateľom služieb je uzavretá po obdržaní potvrdenia rezervácie, ktoré sa zvyčajne zasiela e-mailom alebo poštou, ale nevyžaduje žiadnu osobitnú formu, čo znamená, že právne záväzné sú aj ústne a telefonické potvrdenia. Zaslanie faktúry spoločnosťou Travelcircus alebo poskytovateľom služieb je rovnocenné s potvrdením rezervácie.

(3) Zákazník môže použiť zvyčajné funkcie počítača a prehliadača, napr. príkaz späť v prehliadači, aby opravil svoje údaje, vymazal alebo obnovil celý online objednávkový formulár.

(4) Text zmluvy a rezervačné údaje bude spoločnosť Travelcircus uchovávať po obmedzenú dobu na účely spracovania zmluvy pre správu záležitostí iného. Po vykonaní rezervácie ju už nie je možné obnoviť prostredníctvom internetu. Pri spracovaní zmluvy postúpi Travelcircus potrebné zmluvné údaje poskytovateľovi služieb, ktorého si zákazník zvolil. Zákazníkovi odporúčame, aby si vyhotovil vlastné trvalé kópie údajov o objednávke a textu zmluvy. Po ukončení spracovania zmluvy bude text zmluvy a údaje o objednávke vymazaný alebo zablokovaný pre ďalšie použitie, pokiaľ tomu spoločnosti Travelcircus nebráni povinné uchovávanie údajov podľa daňových alebo obchodných zákonov. Ďalšie informácie o tom, ako sa nakladá s údajmi zákazníkov, sú k dispozícii v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Travelcircus na adrese https://www.travelcircus.de/datenschutzerklaerung.

(5) Informácie o jednotlivých službách alebo balíčkoch služieb uvedených na webovej stránke sú založené na informáciách od príslušných poskytovateľov služieb; nepredstavujú informácie poskytované spoločnosťou Travelcircus o kvalite týchto služieb a balíčkov služieb. Pri absencii potrebnej možnosti ovplyvnenia poskytovateľov služieb sa spoločnosť Travelcircus nezaväzuje ku konkrétnemu úspechu pri sprostredkovaní služieb, pokiaľ takýto úspech nebol s klientom dohodnutý aspoň v textovej podobe. Údaje o polohe, mapy alebo obrázky uvedené na webových stránkach spoločnosti Travelcircus slúžia len ako nezáväzná informácia o miestnej polohe ponuky. Pre uzatvorenie zmluvy sú rozhodujúce len údaje obsiahnuté v poslednom kroku rezervačného procesu a v príslušnom potvrdení rezervácie alebo cesty.

(6) Uvedený poskytovateľ služieb je výhradne zodpovedný za to, že dohodnuté služby budú splnené v súlade s požiadavkami zákazníka. Spoločnosť Travelcircus nemá žiadny vplyv na to, či vybraný poskytovateľ služieb prijme ponuku zákazníka na uzatvorenie zmluvy. Na základe zmluvy o obstaraní záležitostí iného druhu je spoločnosť Travelcircus povinná zabezpečiť len uzatvorenie hlavnej zmluvy na služby poskytovateľa služieb uvedeného na internetových stránkach so starostlivosťou riadneho hospodára. Spoločnosť Travelcircus je povinná určiť najlacnejšiu ponuku len v prípade, ak existuje výslovná dohoda so zákazníkom, ktorá musí byť pre svoju účinnosť uzatvorená aspoň v textovej podobe.

III. Povinnosti používateľa/zákazníka

(1) Používateľ je povinný starostlivo vyplniť potrebné polia v online rezervačnom formulári na webových stránkach (napr. osobné údaje, kontaktné údaje, platobné údaje), skontrolovať ich pred odoslaním a v prípade potreby ich opraviť. Nesprávne zadané údaje môžu viesť k problémom pri vybavovaní cesty, výrazne zhoršiť poskytovanie služieb a spôsobiť dodatočné náklady. (2) Zákazník je ďalej povinný zabezpečiť, aby:

 • spoločnosť Travelcircus mala k dispozícii presné a úplné kontaktné údaje na jeho osobu ( predovšetkým aktuálnu, platnú e-mailovú adresu a v prípade rezervácie letu: telefónne číslo);
 • bol schopný prijímať informácie (napr. formulár) a iné dokumenty od spoločnosti Travelcircus, a predovšetkým, aby takémuto prijímaniu nebránili spamové filtre v e-mailových schránkach;
 • bezprostredne po prijatí dôkladne skontroloval všetky údaje na potvrdení rezervácie, faktúrach a iných cestovných dokladoch a bez zbytočného odkladu oznámil odosielateľovi akékoľvek odchýlky, nepresnosti, neúplnosti alebo iné nezrovnalosti;
 • pravidelne kontroloval e-mailovú schránku patriacu k e-mailovej adrese, poskytnutej na zasielanie oznámení od Travelcircus alebo vybraného poskytovateľa služieb, aby si zabezpečil prístup k informáciám o rezervácii alebo k oznámeniam o akýchkoľvek zmenách. Táto povinnosť platí aj v prípade, že zákazník má na webových stránkach Travelcircus viditeľný profil alebo používateľský účet.

(3) V prípade, že zákazník neobdrží potvrdenie do jednej hodiny po odoslaní online rezervačného formulára, je povinný skontrolovať svoju e-mailovú schránku vrátane priečinka so spamom a kontaktovať zákaznícky servis spoločnosti Travelcircus.

(4) V závislosti od služby, destinácie alebo dopravného prostriedku, ktorý si zákazník zvolil, je možné, že podmienky poskytovateľov služieb alebo akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu poskytnúť, nebudú uvedené v anglickom jazyku. V prípade, že zákazník nie je schopný porozumieť cudzojazyčným obchodným podmienkam alebo iným informáciám, je povinný si pred vykonaním rezervácie zabezpečiť pomoc osoby alebo subjektu, ktorý príslušný jazyk ovláda.

(5) Spoločnosť Travelcircus zákazníka upozorňuje, že obchodné podmienky a ďalšie informácie poskytnuté poskytovateľmi služieb môžu zákazníkovi ukladať ďalšie povinnosti, napr. v prípade leteckej dopravy dodržanie času odbavenia a - v prípade špeciálnych a charterových letov - povinnosť nechať si od leteckej spoločnosti potvrdiť odlet, návrat a pokračovanie letu v lehote stanovenej leteckou spoločnosťou. Zákazník musí vo vlastnom záujme tieto ďalšie povinnosti vziať na vedomie a zohľadniť ich. Nedodržanie týchto povinností môže mať za následok stratu práva na prepravu bez nároku na (čiastočnú) náhradu nákladov na cestu.

(6) V súlade s predpismi o leteckej doprave upozorňujeme zákazníka, že stratu, poškodenie alebo meškanie batožiny v súvislosti s leteckou dopravou je potrebné bezodkladne nahlásiť na mieste príslušnej leteckej spoločnosti prostredníctvom protokolu o škode ("PIR"). V prípade, že PIR/protokol o škode nebol vyplnený, môžu letecké spoločnosti a organizátori na základe medzinárodných dohôd odmietnuť vrátenie peňazí. V prípade poškodenia batožiny musí byť hlásenie o škode predložené do siedmich dní od doručenia a v prípade meškania do 21 dní. Stratu, poškodenie alebo nesprávne nasmerovanie batožiny je tiež potrebné bezodkladne nahlásiť organizátorovi, jeho zástupcovi alebo kontaktnému miestu, prípadne predajcovi. To však nezbavuje cestujúceho povinnosti podať leteckej spoločnosti hlásenie PIR/poškodenie vo vyššie uvedených lehotách.

IV. Zákaz odstúpenia od zmluvy o sprostredkovaní

V prípade zmlúv o sprostredkovaní prepravy osôb (napr. lety, vlaky, autobusy atď.) a ubytovacích služieb (napr. hotely, penzióny atď.) je zásadne vylúčené zákonné právo na odstúpenie od zmluvy - § 312 ods. 2 č. 5; § 312g odst. 2 veta 1 č. 9 BGB - pokiaľ sa príslušný poskytovateľ služieb so zákazníkom nedohodne inak.

V. Ceny; platobné podmienky

(1) Všetky ceny zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty a všetky ostatné zložky ceny.

(2) Ak nie je v jednotlivých prípadoch výslovne dohodnuté inak, faktúry sú splatné okamžite a bez zrážky po ich doručení. Platobné podmienky pre ostatné poplatky, ktoré je zákazník povinný uhradiť priamo príslušným poskytovateľom služieb v súvislosti so sprostredkovaním cestovných služieb, je možné nájsť vo vlastných obchodných podmienkach týchto poskytovateľov služieb alebo v iných nimi poskytnutých platobných pokynoch.

(3) Spoločnosť Travelcircus je poskytovateľom služieb oprávnená prijímať platby od zákazníka. Zákazník môže nájsť platobné podmienky - vrátane čiastky alebo percenta z ceny, ktoré má zaplatiť ako zálohu, ako aj rozpis úhrady zostatku alebo zloženia finančnej záruky - v ponuke na webových stránkach/v službe. Zákazník môže uhradiť platbu jedným zo spôsobov platby uvedených v procese rezervácie na webových stránkach/v službe.

VI. Zmeny v rezerváciách a ich zrušenie

(1) Podrobnosti o zmene rezervácie, zrušení a odstúpení od zmluvy – predovšetkým lehoty a formy, v ktorých môže zákazník uplatniť príslušné práva – sú uvedené na stránkach nápovedy na webových stránkach, ako aj v priebehu procesu rezervácie na webových stránkach a v príslušných rezervačných dokumentoch.

(2) Pri zmluve o súborných službách pre cesty má zákazník možnosť odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu, a to pod podmienkou zaplatenia primeranej náhrady alebo prípadne paušálnej náhrady požadovanej organizátorom. Zákazník má právo preukázať, že mu žiadna škoda nevznikla alebo že škoda bola nižšia ako je uvedené v paušálnej náhrade.

VII. Reklamácia; oznámenie škôd a ďalšie vyhlásenie zákazníka

(1) Sťažnosti týkajúce sa služieb poskytovaných spoločnosťou Travelcircus na základe zmluvy o správe cudzích záležitostí/sprostredkovateľskej zmluvy musia byť spoločnosti Travelcircus oznámené bez zbytočného odkladu. V primeranej miere musí byť spoločnosti Travelcircus poskytnutá možnosť poskytnúť nápravu. V prípade, že zákazník zavinil, že takúto reklamáciu nepodal, hoci by bolo primerané, aby spoločnosť Travelcircus úľavu poskytla, sú nároky zákazníka vyplývajúce zo zmluvy o správe cudzích záležitostí/sprostredkovateľskej zmluvy neplatné.

(2) Má sa za to, že spoločnosť Travelcircus je ako predajca oprávnená prijímať oznámenia o škodách a iné vyhlásenia zákazníka týkajúce sa poskytovania cestovných služieb. Ako predajca je spoločnosť Travelcircus povinná o týchto oznámeniach a vyhláseniach zákazníka bez zbytočného odkladu informovať organizátora. Ak chce zákazník uplatniť práva podľa § 651m, n BGB (nemecký občiansky zákonník), je povinný organizátorovi bez zbytočného odkladu oznámiť chyby zájazdu. Bez zbytočného odkladu sa rozumie uplatnenie reklamácie bez zavineného odkladu. Spoločnosť Travelcircus odporúča, aby zákazník škody zdokumentoval a oznámenie o škodách zaslal - aspoň dodatočne - aj na trvalom nosiči (napr. list, príloha PDF v e-maile).

VIII. Zodpovednosť; chyby pri rezervácii

Zodpovednosť sa riadi právnymi predpismi.

Ak je zodpovednosť spoločnosti Travelcircus vylúčená alebo obmedzená, vzťahuje sa to aj na zodpovednosť jej zamestnancov, zástupcov a iných osôb, ktoré využíva na plnenie svojich povinností..

IX. Premlčacia lehota

(1) Odlišne od právnej normy obsiahnutej v § 195 BGB sa nároky voči spoločnosti Travelcircus vyplývajúce zo sprostredkovateľskej zmluvy premlčujú v jednoročnej premlčacej lehote, pokiaľ škoda nespočíva v ujme na živote alebo zdraví alebo v hrubom porušení povinnosti zo strany spoločnosti Travelcircus alebo v úmyselnom alebo hrubom porušení povinnosti zo strany niektorého zo zákonných zástupcov spoločnosti Travelcircus alebo niektorej zo strán, ktoré spoločnosť Travelcircus využíva na plnenie svojich záväzkov.

(2) Premlčacia lehota začína plynúť na konci roka, v ktorom nárok vznikol a používateľ/zákazník sa dozvedel o okolnostiach, ktoré viedli k vzniku nároku, a o osobe povinného, alebo sa o týchto informáciách mal dozvedieť bez toho, aby došlo k hrubej nedbanlivosti.

X. Poistenie storna cesty

V záujme ochrany plánovania cesty zákazníka pred nepredvídanými rizikami spoločnosť Travelcircus výslovne odporúča, aby zákazník uzavrel poistenie storna cesty a prípadne poistenie na pokrytie nákladov na repatriáciu v prípade úrazu, choroby alebo úmrtia a/alebo iné vhodné poistenie (napr. poistenie batožiny). Poistenie storna cesty nie je zahrnuté v službách a cenách ponúkaných spoločnosťou Travelcircus.

XI. Informácie o pasových, vízových a zdravotných predpisoch

(1) Informácie o všeobecných pasových a vízových požiadavkách v cieľovej krajine vrátane približných lehôt na získanie víz, ako aj o zdravotných formalitách nájdete v príslušnom menu na webových stránkach/v službe. V tejto súvislosti sa predpokladá, že sa u zákazníka alebo spolucestujúceho nevyskytujú žiadne neobvyklé vlastnosti (napr. dvojaká štátna príslušnosť, osoba bez štátnej príslušnosti) - v opačnom prípade Travelcircus zákazníka žiada, aby ho o tom pred rezerváciou cesty informoval.

(2) Ďalšie informácie môže používateľ alebo zákazník nájsť na internetových stránkach úradu alebo správy príslušnej pre krajinu jeho bydliska. Používatelia alebo zákazníci, ktorí nie sú občanmi Európskej únie (EÚ), môžu nájsť ďalšie informácie o pasových a vízových požiadavkách na voľne prístupných informačných stránkach EÚ na adrese https://eu- ropa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_en.htm, kde sú uvedené ďalšie informácie o vstupe podľa krajín EÚ a kontaktné informácie na národné správne orgány krajín EÚ.

(3) Zákazník je zodpovedný za vybavenie a prepravu cestovných dokladov požadovaných úradmi, za prípadné potrebné očkovanie a za dodržiavanie colných a devízových predpisov a zákazov vývozu určitého tovaru alebo predmetov. Akékoľvek nevýhody vyplývajúce z nedodržania týchto predpisov, napr. úhrada storno poplatkov, nesie zákazník. To neplatí, ak predajca zákazníka neinformoval alebo mu poskytol nedostatočné alebo nesprávne informácie.